2015-1.1

Rotterdamwet

Het College stelde voor het kabinet te vragen om de zogenaamde ‘Rotterdamwet’ ook toe te mogen passen in enkele Capelse wijken, zoals De Hoven en Wiekslag. Met deze wet in de hand kunnen mensen zonder inkomen geweigerd worden om daar te komen wonen. U begrijpt: een gevoelig onderwerp.

1e bespreking in de commissie

In de commissieronde was iedereen het er over eens dat het weren van bepaalde categorieën huurders wel een heel zwaar middel is. Bij de meeste partijen overheerste het gevoel dat de voordelen van de Rotterdamwet nog niet zomaar opwegen tegen de nadelen ervan. Om een goede afweging te kunnen maken was meer informatie nodig.

Als CU hadden we op een andere koers ingezet. In december 2013 ondersteunden we een motie om te kijken wat mogelijk is om in de meest kwetsbare gebieden juist woningen toe te wijzen aan bewoners die actief willen zijn voor de wijk om een positieve bijdrage te leveren, of ze nu arm zijn of rijk. Het idee achter deze motie komt met het uitvoeren van de Rotterdamwet niet echt uit de verf, maar helaas is er vanuit de regelgeving (Huisvestingswet) geen mogelijkheid om deze motie om te zetten in concreet beleid.

We hebben over andere alternatieven nagedacht. Er is een Experimenteerwet in de maak waarmee we de door ons voorgestane aanpak handen en voeten zouden kunnen geven, maar deze wet is voorlopig nog niet door de Tweede en Eerste Kamer heen.

Aan het einde van een lange commissievergadering bleken veel partijen nog veel vragen te hebben en er nog niet uit te zijn. De wethouder, Leefbaar Capelle en D66 wilden echter haast maken, zodoende agendeerde de coalitie het toch voor de raadsvergadering.

Raadsvergadering 30 maart

Bij iedereen is er het besef dat onaangepast gedrag van sommige mensen de leefbaarheid in bepaalde wijken (te) ernstig heeft verstoord. Dat is de diagnose maar wat is de remedie? Een lange vergadering met veel vragen en afwegingen, onder andere:

Werkt het? Mensen op bijstandsniveau weiger je, maar is er een relatie tussen inkomensniveau en overlast? Rotterdam pakt juist de huisjesmelkers aan die verhuren aan lieden die de corporatie heeft geweigerd, in Capelle speelt dat niet. Is er kans op een waterbedeffect waardoor problemen in andere wijken juist toenemen.

Onze fractie spitste de vragen toe op de motieven van de wethouder. De Rotterdamwet geeft ruimte aan de gemeente om nadere regels over de toepassing vast te leggen in een verordening, dus plaatselijk maatwerk. Wat is de wethouder voornemens? Door objectief naar inkomen te kijken wordt toch een botte bijl gehanteerd en bovendien wordt inbreuk gepleegd op het elementaire recht van vrije vestiging. Waarom moet dit nu zo snel als er veel vragen zijn. Heeft het verwachte aantal weigeringen daadwerkelijk zoveel invloed dat een dergelijk zware maatregel gerechtvaardigd is?

Ons voorstel voor de Experimenteerwet werd zeker gewaardeerd en door een andere wethouder opgepakt voor initiatieven met lef in het kader van versterking van de sociale cohesie die binnen de normale wetgeving niet mogelijk zijn.

Conclusie was dat de wethouder overtuigd is van de overload aan problematiek en geen botte bijl wil toepassen maar juist op zoek is naar fine-tuning. De coalitie zou de aanvraag bij het ministerie sowieso indienen. Samen met SGP en CDA hebben we als christelijke partijen een motie geformuleerd, die bij meerderheid werd aangenomen, met de volgende strekking:

  • Zorg dat het instrument terughoudend en met precisie wordt toegepast en de instroommogelijkheden zo maximaal mogelijk blijven. Betrek de raad bij het formuleren van de precieze criteria.
  • Geef bij de jaarlijkse monitor aan waar afgewezen woningzoekenden terecht zijn gekomen en hoe de leefbaarheid en bijstand zich in andere kwetsbare buurten ontwikkelt.