Voorjaarsnota 2015

In de raadsvergadering van 6 en 7 juli stond de Voorjaarsnota centraal. Deze nota is een tussentijds bericht hoe we er (financieel) voor staan. Belangrijk onderdeel daarbij zijn de algemene beschouwingen waarbij iedere fractie de gelegenheid krijgt terug te kijken en vooral op hoofdlijnen vooruit te kijken. Onze fractievoorzitter gaf voorrang aan het groep-8-afscheidsfeest van zijn dochter op de basisschool, zodat Peter Eilander namens onze gezinspartij het woord voerde.

Enkele onderwerpen waaraan we aandacht hebben gegeven:

Decentralisatie van zorgtaken

De CU heeft complimenten gemaakt aan het gemeentelijk apparaat voor de relatief geruisloze decentralisatie van zorgtaken. Het aantal klachten valt tot nu erg mee, maar bij de huishoudelijke hulp blijven we als fractie voorzichtig. Zijn alle keukentafelgesprekken ook echt gevoerd en zijn er niet te veel cliënten teruggegaan naar 1,5 uur per week? Ook hebben we aandacht gevraagd voor signalen over relatief lange doorlooptijden van aanvragen voor Jeugdzorg en het belang onderstreept om op korte termijn tot een goed perspectief voor de sociale werkvoorziening (Promen) te komen. De ChristenUnie kijkt wat dat betreft niet alleen naar geld, maar vooral ook naar de positie van de (kwetsbare) mensen in deze doelgroep. Daar mag de samenleving wat voor over hebben.

Financiën

De CU-fractie heeft haar zorgen uitgesproken over de verslechtering van de financiële positie. Financieel is de gemeente Capelle heel sterk uit de crisis gekomen, wat ons betreft een voorrecht waar we verantwoordelijk mee moeten omgaan.

Maar de tijden veranderen omdat bezuinigingen vanuit Den Haag nu pas echt beginnen door te werken en het grote aantal bijstandscliënten steeds zwaarder op het huishoudboekje van Capelle drukt. Ook ten aanzien van de decentralisaties zijn er op basis van de laatste berichten grote zorgen of dit allemaal past binnen de middelen die we ervoor krijgen. De begroting is voor de komende jaren dan ook niet sluitend. Tegelijkertijd is het college hard op weg om grote investeringen te doen in o.a. het stadshart en een nieuw zwembad met sporthal. Het is inderdaad goed om op een gegeven moment te investeren als je ergens voor gespaard hebt, maar nu gaan we steeds meer schulden aan en dreigen de reserves op alle fronten wel heel snel terug te lopen, zonder dat er ruimte is om geld opzij te leggen voor toekomstige ontwikkelingen.

Duurzaamheid

Ten aanzien van duurzaamheid zijn we bijzonder kritisch geweest. Er ligt nu een nieuwe agenda, maar die richt zich hoofdzakelijk op energiebesparing. We missen de doelstellingen op het gebied van afval, water e.d. en de inbedding in een visie op de verduurzaming van de gehele (Capelse) samenleving en economie.

Een jaar geleden dienden wij een amendement in bij het collegevoorstel om de milieureserve op te heffen. We hebben voorgesteld deze gelden juist in te zetten voor concrete maatregelen op korte termijn. De gehele raad stemde ermee in inclusief suggesties zoals het aanleggen van zonnepanelen op schoolgebouwen. Het college heeft hier helaas geen gevolg aan gegeven. De middelen zijn niet besteed, ook niet na een tussentijdse vragenronde hierover. Dit heeft ertoe geleid dat we samen met CDA en SP genoodzaakt waren een motie van afkeuring in te dienen. SGP en PvdA vonden motie van afkeuring te zwaar, maar gaven ook aan met dit gedrag van de wethouder grote problemen te hebben. Waar normaliter de coalitiepartijen de rijen sluiten, was het opvallend dat zij ook hun ergernis uitspraken ("niet de schoonheidsprijs"). Een duidelijk signaal van de gehele raad dus.