Raadsvergadering 7-11-2016

Actualiteit Halloween 's Gravenland

Als ChristenUnie hebben wij de burgemeester gevraagd naar wat zich precies heeft voorgedaan in 's Gravenland tijdens het Halloweenfeest en hoe er opgetreden is door de bevoegde instanties. Wij hoorden van overlast door jongeren, waarbij ook vuurwerk is afgestoken. De burgemeester ging hier serieus op in, met een uitgebreide beantwoording. Gelukkig was er geen sprake van groot vuurwerk, wel ging het om veel overlast veroorzakende jongeren. Handhaving en politie hebben adequaat ingegrepen.

Jeugdnota 2017-2020

Onder de titel 'Wie de jeugd heeft...' werd het toekomstige jeugdbeleid gepresenteerd. Tijdens de commissievergadering hebben wij als ChristenUnie al benadrukt, dat deze nota er mooi uitziet, maar dat wij essentiele informatie missen, nl. concrete en smart geformuleerde targets. Bijvoorbeeld bij schooluitval: waar staan we nu, een wat willen we bereikt hebben in 2020. We stelden samen met PvdA voor, tot uitstel en aanscherping van de Jeugdnota, wat helaas niet door de raadsmeerderheid werd overgenomen.

Begroting

Bij de bespreking van de begroting zijn wij opnieuw ingegaan op de schuldpositie van onze gemeente. Met alle plannen die op stapel staan, met name in het centrum, is veel geld gemoeid. Geld dat geleend moet worden. En dat lijkt heel aantrekkelijk in een tijd dat de rente laag is. Maar wat gebeurt er als de rente gaat stijgen? Ook zijn wij - met o.a. PvdA en SGP, principieel tegen de huidige gang van zaken, waarbij eerst het besloten wordt om geld uit te geven, en later pas gepraat wordt over wat we precies gaan doen. Hiertoe dienden we een motie in met de strekking: "Eerst besluiten, dan voteren". Helaas moesten we deze wegens gebrek aan draagkracht in de raad weer intrekken.

Onze gezamenlijk amendementen inzake de financiele kaderstelling en de Reserve Sociaal Domein haalden het niet. Wel hebben wij als oppositie hier duidelijk onze standpunten kunnen weergeven. In commissievergadering zal het budgetrecht en volgorde votering terugkomen.

Onderzoek erfpacht golfterrein

Er komt een extern feitenonderzoek onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad.