Minderjarige vluchtelingen ook welkom in Capelle?

Foto petitie 2.jpgdonderdag 25 februari 2021 20:49

“Hoe mooi zou het zijn als Capelle zich net als vele andere steden, 180 stuks, uitspreekt dat minderjarige vluchtelingen een Capels plekje kunnen krijgen?”
Onze fractie maakte zich rond de kerst hard voor een Capelle waar minderjarige vluchtelingen ook welkom zijn.

Eind vorig jaar waren de branden in de vluchtelingenkampen op Lesbos wereldnieuws. Een oproep om eenmalig meer vluchtelingen op te nemen was in de landelijke politiek aan dovemansoren besteed. Men verschool zich er o.a. achter dat er lokaal geen draagvlak zou zijn.

Zoals in vele andere gemeenten is ook in Capelle is een aantal predikanten aan het werk gegaan draagvlak te krijgen voor opvang van minderjarige vluchtelingen. De ChristenUnie ondersteunde deze handtekeningenactie van harte. Op ons initiatief bleek tijdens de raadsvergadering van maandag 8 februari dat ruime politiek draagvlak aanwezig is.

De CU, GL, SP, D66, PvdA, CDA en SGP hebben gezamenlijk de online petitie 'Gastvrijheid voor minderjarige vluchtelingen in Capelle aan den IJssel' ondersteund, die het predikantencomité aanbood aan het college. Een typisch Capels hart op de goede plek. Of er enkele kinderen komen is de vraag, maar de Capelse politiek is er klaar voor! Onze fractie is ervan overtuigd dat het college zijn verantwoordelijkheid zal pakken als het zover komt!

Rekenkamerrapport 'Grip op inkoop'

In onze bijdrage in de raad verwezen wij naar Jezus. Hij was een man van krachtige woorden. Hij sprak met gezag. En soms schuurde dat. Schuring geeft glans, of warmte. En ja,  het ging er soms heet aan toe bij de besprekingen van het Rekenkamerrapport inzake inkoop en aanbestedingen in onze gemeente: 'Grip op inkoop'. Dat is ook prima, het gaat immers om grote bedragen, 50 à 60 miljoen op jaarbasis.

De ChristenUnie is blij met dit onderzoek. Zo krijgen wij immers beter zicht op de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden inzake ons inkoopbeleid, zodat we samen kunnen professionaliseren. We dankten de wethouder voor de aanpassing van het raadsvoorstel. De wethouder gaf toe, dat de informatievoorziening rond de aanbesteding van Aquapelle anders had gekund.

Er is een toezegging voor een plan van aanpak binnen vier maanden om de aanbevelingen van de rekenkamer daadwerkelijk vorm te geven:

  • zuiverder omgaan met de selectie van opdrachtnemers,
  • van tevoren helder afspraken maken inzake gevraagde kwaliteit en mogelijke sancties, om op een formele wijze te monitoren,
  • de raad volledig en tijdig informeren en duidelijk evalueren na afloop.

Toch blijft het ons bezighouden dat er vanuit het college zo weinig bereidheid is om fouten toe te geven. Het maakt ons er niet geruster op dat er in de toekomst echt beter gelet wordt op de borging van kwaliteit en doeltreffendheid bij het inkoopbeleid.

Concreet verzochten wij de wethouder nog om met Irado (afvalinzamelaar) afspraken te maken inzake de kwaliteitseisen, de doelstellingen van het afvalbeleid en de kosten.

Moties vreemd (dan staat het onderwerp niet op de agenda)

1. Participatieverordening

Het afgelopen jaar lijkt er veel mis te gaan met de participatie bij projecten. Capellenaren vinden dat ze te weinig betrokken zijn bij aankomende bouwprojecten, zoals de herontwikkeling van Rivium, Allsafe gebouw in Fascinatio en heel recent het bouwplan op de hoek van de Capelseweg/Bermweg. De gemeente gaat hierom binnenkort aan de slag met een nieuwe particiaptieverordening.

Er lag vanuit de coalitie een motie op tafel waarin enkele aandachtspunten worden meegegeven. Voor ons open deuren, dus geen reden deze motie te steunen. Op appel van de burgemeester om raadsbreed de motie te steunen, zodat college en ambtelijke organisatie er van doordrongen is dat de raad achter een verordening staat, hebben we uiteindelijk positief gestemd.

2. Digitaliseringsvoucher MKB

Met D66 dienden wij dit voorstel in ter ondersteuning van de MKB-bedrijven die nog een achterstand hebben op het gebied van digitalisering. Middels deze vouchers willen we hen een financieel duwtje in de rug geven om in de huidige maatschappij met zaken doen op afstand digitaal up-to-date te blijven.

3. Urgentieverklaring bewoners Hoven II

De diverse flats van de Hoven II (Valkenhof en Sperwerhof) worden gesloopt. Er zijn nog steeds enkele woningen bewoond door mensen met tijdelijke overeenkomsten. Zij geven aan geen andere woningen te kunnen krijgen.

Op verzoek van de linkse partijen werd het college gevraagd al deze bewoners een urgentieverklaring te geven. De huidige bewoners weten al vele jaren dat een einde in zicht is. En bij echt schrijnende gevallen (gezinnen met kleine kinderen) had het college dit al gedaan.

Voor onze fractie was echter ook van belang dat Capellenaren met al een (terechte) urgentieverklaring, dan ook weer minder kans zouden maken op een vervangende woning. We hebben daarom de motie niet gesteund.

We legden nog een stemverklaring af inzake de kadernota GRJR en de voorliggende zienswijze, uitten daarbij onze zorg over de oplopende financiën en vroegen tegelijkertijd aandacht vragen voor de daadwerkelijke vormgeving van de hulp aan kwetsbare jongeren.

« Terug