Gebiedsontwikkeling Bermweg/Capelseweg

Bermweg.pngmaandag 29 maart 2021 21:23

Op 15 maart stond dan eindelijk, in een extra raadsvergadering, de besluitvorming inzake de gebiedsontwikkeling van “de parkeerplaats” (met bedrijvigheid) op de agenda. Het ligt schuin tegenover de Voorhof aan de Bermweg.

Het onderwerp heeft de afgelopen maanden veel aandacht gekregen. Omwonenden en de betrokken bedrijven waren niet tevreden over de wijze waarop ze meegenomen zijn in het ontstaan van deze plannen.

In 2017 had de Raad al een besluit genomen, over het ‘voorgedeelte’. De ontwikkelaar die daarna grond had gekocht, ging ook op de wens in om meteen ook het ‘achter-terrein’ mee te ontwikkelen. Maar daarvoor moet wel het vastgestelde plan aangepast worden, vandaar een nieuwe raadsbesluit.

Naar de mening van omwonenden en de bedrijven waren zij daar te weinig in betrokken. Voor hun gevoel mochten ze alleen over de punten en de komma’s meedenken. Voor onze fractie werd duidelijk dat dit veel te doen heeft met verwachtingsmanagement en hoe je participatie invult en uitlegt.

Uiteindelijk konden we toch meestemmen met het voorstel, daar het plan door ingebrachte zienswijzen op accenten wordt aangepast. Met de toezegging van het college dat omwonenden en bedrijven mee zullen doen met de verdere uitwerking van het plan, en dat mét een extra processtap door de raad gecontroleerd kan worden. Hoog nodig én tijd om dit toch wel verpauperde stukje Capelle de aandacht en ontwikkeling te geven die het verdient.

Verder werd over dit besluit een referendumverzoek behandeld dat door omwonenden was ingediend. Onze fractie stemde tegen het referendumverzoek, omdat het voorliggende besluit van 2021 terugvalt op het eerder genomen raadsbesluit van 2017 en daarmee een nadere uitwerking is van een eerder besluit.


Warmtetransitiekaders

Ook Capelle zal in 2050 in principe CO2-neutraal zijn. ‘Van het gas af’ is een middel om dat te bereiken. Daartoe stelt het college een visiedocument op samen met de belangrijkste stakeholders als Stedin, het Waterschap maar ook onze Capelse specialisten van het EnergieCollectieCapelle (ECC). Ter bespreking lagen de kaders om tot een visie te komen. Belangrijk element daarbij is dat het ‘kostenneutraal voor de Capellenaar’ het uitgangspunt is. Wat natuurlijk zeer afhankelijk is van Rijksoverheidssteun.

Moeite hadden wij als fractie met de rol die het ECC kan spelen. Zij voelen zichzelf geremd in de advisering vanwege het (terechte) vertrouwelijke karakter van de project-team-overleggen en informatiedeling met de achterban. Na een toezegging van de wethouder dat hij met het ECC in gesprek gaat hierover, zodat zij maximaal kunnen adviseren, konden wij instemmen met de kaders.

Mobiliteitsplan

Aan dit plan is gedurende de afgelopen maanden in werkgroepen en commissies veel aandacht besteed. Waar gaan we als Capelle op inzetten de komende jaren? We moeten daarbij wel realistisch blijven: de auto is voorlopig niet weg te denken uit onze ‘mobiliteit’.

De metro was vaak vol vóór de coronaperiode. De Algerabrug blijft een flessenhals, samen met de Abram van Rijckevorselweg, in de afwikkeling van het Capelse en regionale verkeer. Daarom ruim aandacht voor ons CU verkiezingspunt: de fiets en het OV.

Wat kan beter? Met name de kwaliteit fietspaden en extra snelfietsroutes. Het heeft zeker een plaats gekregen in deze kaderstelling, evenals deelvervoer (zoals samen een auto delen). Maar ook snel kunnen bijschakelen, want de ontwikkeling staat niet stil met slimme verkeerslichten etc. Omdat we goed bij de totstandkoming waren betrokken, konden we instemmen met dit plan voor de toekomst.

Ontwikkelplan Hortus Fascinatio

Aan de rand van Fascinatio liggen nog enkele lege kavels voor bedrijven. Het plan is nu om hier een woongebouw met 55 appartementen neer te zetten. Voor onze fractie op zich een goed voorstel voor transformatie, dat past binnen onze Woonvisie.

Punt van zorg was uiteindelijk het parkeren, zoals vaker een heikele zaak. Een parkeerplaats kost de ontwikkelaar relatief veel geld. Dus wil men het liefst zo weinig mogelijk. In dit plan wordt uitgegaan van dubbelgebruik. Als een bewoner weg is, kan er een bezoeker gebruik van maken.

In de vergadering kon de wethouder onvoldoende duidelijk maken waarom dubbelgebruik hier van toepassing kan zijn. Dat scheelt namelijk 10 op de 85 parkeerplaatsen. Daarom hebben we toch tegen dit voorstel gestemd. Het werd uiteindelijk wel aangenomen met een minimale meerderheid van stemmen. Eigenlijk best raar dat we bij het mobiliteitsplan pleiten voor minder parkeerplaatsen in de toekomst en voor meer fietsen en deelvervoer, maar nu toch tegen moesten stemmen, omdat het volgens onze fractie niet strookt met ons eigen geldende parkeerbeleid. Het kan verkeren.

« Terug