Bouwplannen Fascinatio

Algerabrug.jpgdinsdag 29 juni 2021 19:51

n de vorige raadsperiode vroeg oud-raadslid Michiel Grauss naar de mogelijkheid van omdenken voor de wijk Fascinatio. De kavels in de buitenring van deze wijk zijn bestemd voor kantoren.

Raad 14 juni

Bouwplannen Fascinatio

IDoor de recessie bleven de kavels veelal leeg. Met het groeiende woningtekort pleitten wij destijds voor het mogelijk maken van wonen op deze kavels. Uiteindelijk konden we voor 2 kavels (Saxum en Quadratum) de bouw van 2 woongebouwen mogelijk maken door in te stemmen met de wijziging van werken naar wonen. De plannen passen binnen de overige spelregels van het huidige bestemmingsplan Fascinatio-Capelsebrug.

Structuurvisie Detailhandel

Als ChristenUnie hebben wij het belang genoemd van het sterk blijven van de kleine winkelcentra, juist voor een toekomstbestendig Capelle, met basisvoorzieningen in elke wijk.

De wethouder heeft gelukkig de hoofdstructuur aangepast na bespreking in de commissievergaderingen (Maria Daneelserf en Capelle-West). Zo vormt de structuurvisie ook een mooi geheel met de Stadsvisie.

We hebben aandacht gevraagd voor de geplande verbetering in en rond winkelcentrum De Terp en gepleit voor samenwerking met Rotterdam Kralingseveer als het gaat om voorzieningen in Rivium.

Gemeenschappelijk Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Tijdens de commissievergadering was er onvrede over de gang van zaken bij deze regeling. Daarom is er een waardevolle informatieavond gehouden. Er is  echt meer zicht ontstaan op de complexe problematiek. De uiteindelijke zienswijze die voorlag was het resultaat van een mooie samenwerking tussen Raad, wethouder, Griffie en ambtelijk apparaat.

We spraken ons vertrouwen uit dat er grote stappen gezet zullen worden ten bate van de jongeren en de gezinnen waar ze deel van uitmaken. Aansluitend daarop stipten wij de noodzaak van beschikbare pleeggezinnen aan. We gaven de tip om regionaal hier meer aandacht voor te vragen door middel van het delen van ‘best practices’ om zo ook nieuwe pleegouders te kunnen werven. De wethouder zegde toe hiermee aan de slag te gaan.

« Terug