Beleidskaders 'Armoede en schulden' en 'Werk & inkomen'

Peter Eilander.steen.jpgwoensdag 21 juli 2021 11:49

Met het opstellen van deze kaderdocumenten lost het college de beloften in om werk te maken van de aanpak van armoede in onze gemeente. Wij zijn hier blij mee en benadrukten de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hier hebben. Het verschil tussen arm en rijk is alleen maar groter geworden door corona. Alles wat wij hebben, is immers gekregen goed van onze Schepper.

Er is veel schaamte rond schulden. Toch is vroegsignalering belangrijk om erger te voorkomen. Werk geeft veelal voldoening. Dit kan ook vrijwilligerswerk zijn. Participatie is breder dan betaald werk.

In november komt er een regioconferentie. Daarin hopen we als gemeenten van elkaar te leren over dit onderwerp. De focus ligt op integrale aanpak van de problematiek rond armoede en schulden.

Rekenkamer

We namen op maandagmiddag 12 juli afscheid van de directeur van de Rekenkamer, de heer P. Hofstra. Aansluitend konden we mw. M. van Asselt beëdigen als nieuwe directeur.

De Rekenkamer is een belangrijk instrument van de Gemeenteraad. De Rekenkamer Rotterdam, waarbij Capelle is aangesloten, fungeert als ‘luis in de pels’ van ons gemeentebestuur. Met onafhankelijk onderzoek en een beoordeling van het functioneren en het presteren van het bestuur draagt de Rekenkamer bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur.

Deze avond behandelden we ook twee inhoudelijke onderwerpen. We konden instemmen met het plan van aanpak 'Grip op inkoop'. Het College heeft dat opgesteld naar aanleiding van het Rekenkamerrapport op het onderwerp aanbestedingen. De Gemeenteraad heeft het een aantal maanden geleden behandeld.

Verder heeft de Gemeenteraad bijna alle aanbevelingen overgenomen van het rekenkamerrapport 'Rivium'. Daarbij keek de Raad naar de inrichting van de projectorganisatie en hoe de raad geïnformeerd is en blijft op deze herontwikkelingsopgave van kantoren naar woon/werk omgeving.

Het College zal ons over een aantal maanden via een plan van aanpak laten weten hoe zij invulling gaat geven aan de aanbevelingen.

Geef elkaar de ruimte

Tijdens de algemene beschouwingen stonden we als fractie uiteraard stil bij de afgelopen zware tijd rondom corona. De blijheid over de versoepeling en de ruimte die dat gaf de afgelopen weken was het opmerken waard. Maar ook de keerzijde met o.a. de moordaanslag op P. de Vries, de oplopende besmettingen en de aandacht voor de afschaffing van de slavernij.

Wat als iemand over een grens heengaat en jouw ruimte beperkt?

We waren kritisch op het voorstel om de hondenbelasting af te schaffen. Niet dat we daar op zich tegen zijn, maar wel het moment. Het college kondigt bezuinigingen aan en komt tegelijkertijd met het voorstel een inkomstenbron te schrappen?

Ook lag er een voorstel om 1 miljoen alvast te reserveren voor een coronaherstelplan. Op zich natuurlijk geen slecht idee. Wij willen eerst weten wat dat herstelplan inhoudt en welke kaders en spelregels daarbij horen. Dan pas kun je geld opnemen in een begroting. Dat geldt ook voor de aangekondigde “bezuinigingen”, of positief genoemd: het bepalen van de “taakstelling en bijbehorende kaders”.

Helaas konden we als oppositiepartijen niet voldoende vuist maken om het college op het goede spoor te krijgen, waardoor de raad de ruimte zou krijgen om kaders te stellen voor een gezond financieel toekomstig Capelle.

Ook andere voorstellen sneuvelden, zoals een gedegen evaluatie met Jiashan voordat de banden met de zustergemeente in China weer wordt aangehaald. De mensenrechten daar worden immers niet tot nauwelijks gerespecteerd. Er is geen ruimte voor vrije meningsuiting. De wethouder heeft wel toegezegd dit onderwerp te willen bespreken in de contacten met deze stad.

Tenslotte keken we ook vooruit. Wat zou de inhoud van het Capelse coronaherstelplan moeten worden?

We hebben ons eerste steentje bijgedragen door het college een symbolische eerste steen aan te bieden van het triple-C pad Coronationstreet Copplestones Capelle. Dat is een herdenkingspad langs de Ijssel, met daarin verwerkt de namen van de Capellenaren die overleden zijn door corona. Het vormt een plek om te herdenken, maar ook om verder te lopen in de ruimte van de toekomst.

« Terug