Kindercollege

Julia Zomer.jpegwoensdag 17 november 2021 22:09

Tijdens de raadsvergadering van 8 november werd het nieuwe kindercollege geïnstalleerd met – uit onze eigen achterban – Julia Zomer.

Van harte gefeliciteerd, Julia, en veel succes!

Starterslening

De ChristenUnie stemt voor dit voorstel om Capelse jongeren en starters op de woningmarkt een financieel steuntje in de rug te geven, maar benadrukt dat in deze overspannen markt financiële injecties het probleem kunnen verergeren. Daarom pleiten wij vooral voor meer woningen en creatieve woonoplossingen.

GRJR

We stemmen in met het voorstel voor een gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GRJR). We steunen de zienswijze. Aanvullend op de wachtlijstproblematiek bij jongeren willen we aandacht vragen voor alternatieve inzet en trajecten volgens de ideeën van Ruth Peetoom. We verzoeken de wethouder dit aan te kaarten in het bestuurlijk overleg.

Actieplan Corona

De ChristenUnie is blij met de brede aanpak zoals aangegeven in het voorstel. We roepen het college op om, gezien het gebrek aan echte SMART doelstellingen, voortdurend met de maatschappelijke partners vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van de plannen en deze zo nodig bij te stellen. Als raad worden wij hierover uiteraard geïnformeerd. In dat vertrouwen gaan wij akkoord met het voorstel.

Participatieverordening

Het leertraject Lokale Democratie, dat een tijdje geleden gestart is, heeft een mooi station bereikt. Er ligt een verordening voor Participatie in Capelle aan den IJssel met een visie. Maar het is geen eindstation, we moeten verder.

Juist in de huidige tijd is er veel verlies aan vertrouwen in de politiek. Heel jammer, want we willen graag dat iedereen meedoet in de Capelse samenleving. En dat iedereen ook wíl meedoen. Daarvoor is nodig dat we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Communicatie en transparantie, maar ook echt zeggenschap bij de burger leggen.

Wij hopen als ChristenUnie dat het right to challenge (ook wel uitdaagrecht genoemd) gestalte gaat krijgen in de komende tijd. De burgemeester beloofde hierop terug te komen zodra er landelijk meer duidelijkheid is.

Denk en Doe Mee!-fonds

Over dit voorstel is uitgebreid gesproken in de commissie. Bij aanvang waren we niet blij met de gang van zaken rond de opstart van dit fonds. Maar de ChristenUnie erkent dat het inmiddels veel mooie initiatieven tot stand heeft gebracht in verschillende wijken. Diverse prachtige maatschappelijke belangen zijn hiermee gediend, waaronder nadrukkelijk duurzaamheid.

De wethouder zegde toe het voorstel aan te passen naar onze wens. Hij begrensde de verlenging tot de eerste helft van volgend jaar. De nieuwe raad mag verder over het fonds beslissen.

Noodopvang vluchtelingen

Met de verkiezingen in aantocht en een taakstelling in het vooruitzicht werd de beleidsarme  begroting behandeld. Wij benoemden ons thema als ChristenUnie: SAMEN RECHT DOEN.

Vooral de motie vreemd voor onderzoek naar noodopvang van vluchtelingen zetten we in dat licht. Dankzij een aantal zieken bij de coalitie haalde de motie het, tot onze grote vreugde, nadat we de SP konden overtuigen van het feit dat het hier echt gaat om mensen in nood.

De toekomst blijft onzeker, we hebben geen glazen bol, maar wel een fantastische gids, de Bijbel en een Hemelse Vader, die het werk dat Zijn hand begon niet loslaat.

Begroting 2022: Energiearmoede en duurzaamheid

Samen met Leefbaar Capelle hebben we de motie aanpak energiearmoede ingediend. Een mooi onderwerp, waar duurzaamheid, financiën en de sociale kant samen komen om recht te doen aan hen die nu extra getroffen worden door de hogere energieprijzen. Juist Rotterdam en Capelle zitten in hoek waar de klappen gaan vallen, blijkt uit onderzoek. Omdat de wethouder toezegde dit te verankeren in het staand beleid, konden we de motie terugnemen.

De ChristenUnie verschilt duidelijk van mening met de wethouder duurzaamheid over de ambitie op een duurzaam Capelle voor ons nageslacht. Deze wethouder lijkt meer van financiën te zijn en wilde aanvankelijk niets doen als het Rijk geen geld beschikbaar stelt. Uiteindelijk is dit aangepast en de angel eruit gehaald. Graag hadden wij meer ambitie op duurzaamheid gezien.

Voor het overige hebben we diverse moties meegetekend. In het bijzonder de financiële amendementen van SGP en CDA vallen op. We spreken af: eerst onderzoeken, dan besluiten, dan opnemen in de begroting. Toch gaat het college hier steeds weer een andere route.

Bij een motie voor aanvullende maatregelen tegen overlast van de Algeraweg benoemden wij dat soortgelijke zaken gelden voor meer wegen in Capelle. Het college komt op ons verzoek met de “Capelse norm” wanneer aanvullende maatregelen in beeld komen langs soortgelijke wegen. Uiteindelijk werd de motie aangenomen, net als de motie inzake onderzoek naar meer bomen buiten het Schollebos.

« Terug