Nieuwsbrief fractie ChristenUnie Capelle aan den IJssel - juli 2022

Nieuwsbrief fractie ChristenUnie Capelle aan den IJssel - juli 2022

Beste leden

Na een drukke periode met vele besprekingen is de vakantie begonnen, een periode waarin we tot rust mogen komen ondanks de roerige tijden waarin we leven.

Hoewel de gemeente Capelle aan den IJssel er in financieel opzicht gezond voorstaat, pakken ook in onze gemeente donkere wolken zich samen aan de horizon. Grote vraagstukken rond o.a. wonen, armoede, jeugdzorg, veiligheid en duurzaamheid vragen onze volledige aandacht de komende tijd. Vraagstukken die zowel op nationaal als op lokaal niveau om veel wijsheid vragen. Wijsheid waar we onze hemelse Vader om mogen vragen, want het is de Heer die wijsheid schenkt zijn woorden bieden kennis en inzicht (Spreuken 2 vers 6).

In de gemeenteraadsvergadering van 4 juli en de voorafgaande commissievergaderingen zijn de jaarstukken van 2021 besproken en is de voorjaarsnota 2022 uitgebreid aan bod gekomen.

Jaarstukken 2021

De Capelse ChristenUnie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 4 juli haar tevredenheid over de jaarstukken uitgesproken. Er is hard gewerkt door veel betrokkenen, ondanks soms lastige en onzekere omstandigheden. De jaarstukken zijn in deze vergadering vastgesteld.

Voorjaarsnota 2022

Doordat de voorjaarnota vrijwel gelijk viel met het samenstellen van de nieuwe coalitie, zijn geen grote van de begroting afwijkende keuzes gemaakt.

Wel hebben wij aandacht gevraagd voor:
• de wijk-GGD'er;
• de vluchtelingenopvang;
• de transformatie van het Rivium;
• de financiële positie van onze gemeente.

Wijk-GGD'er

Met succes heeft de ChristenUnie op 4 juli een motie ingebracht voor het onderzoeken van de mogelijkheid om een wijk-GGD'er in te zetten.

Een wijk-GGD'er werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg. Hij/zij is het centrale aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met een persoon met verward of onbegrepen bedrag.

Onze verwarde medemens wordt vaak als last ervaren, terwijl er meestal gewoon een hulpvraag ligt. Die vraagt om onze gemeenschappelijk steun en een specifieke benadering. In een vroegtijdig stadium wordt in ons voorstel met elkaar bepaald welke aanpak en zorg een individu nodig heeft. De zorgpartners en politie worden hierdoor ontlast.

In verschillende gemeenten in Nederland is het nut van de wijk-GGD'er inmiddels al bewezen. De gemeenteraad heeft nagenoeg unaniem ingestemd met deze motie. De ChristenUnie is hier bijzonder blij mee.

Vluchtelingenopvang

De burgemeester van Capelle aan den IJssel deelde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 juli mee dat er schot lijkt te zitten in de tijdelijke opvang van 30 asielzoekers in een verlaten kantoorpand aan de Barbizonlaan. De slechte staat van het kantoorpand leek in eerste instantie voor een kink in de kabel te zorgen.

Naar het zich laat uitzien zal binnen afzienbare tijd begonnen worden met de verbouwing. Als ChristenUnie zien we dit met vertrouwen tegemoet. Niet alleen de Oekraïners, maar ook de andere asielzoekers hebben recht op goede opvang.

Transformatie van het Rivium

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe werk-woonwijk aan de rand van Capelle aan den IJssel: het Rivium.

Het Rivium is nu nog een bedrijventerrein en bestaat grotendeels uit lege kantoorpanden. Een enkel kantoorpand wordt getransformeerd naar woningen. Een groot deel van de panden wordt vervangen door moderne woontorens. In totaal worden er met deze ontwikkeling naar verwachting zo’n 5.000 woningen aan Capelle toegevoegd, zowel huur- als koopappartementen. Met ontwikkelaars worden afspraken gemaakt over de openbare ruimte, voorzieningen en bouwvolumes.

Om het tempo er bij de transformatie in te houden, zijn twee verbetervoorstellen besproken. Het eerste voorstel heeft betrekking op het voorfinancieren van voorbereidingskosten door de gemeente, die dan in een later stadium in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaars. Voorfinanciering is voor grote projecten geen unicum. Wel vroegen de Christen Unie en de SGP zich af wie het financiële gedeelte overneemt bij vertrek van een ontwikkelaar.

Het tweede voorstel gaat over de aanpassing van de planprocedure. Wij vroegen ons af in hoeverre deze aanpassing daadwerkelijk zal leiden tot mindere vertragingen, zoals gesteld wordt.

Wethouder Westerdijk gaf bij haar beantwoording aan, dat beide verbetervoorstellen leiden tot meer zekerheden binnen het transformatieproces en daardoor tot minder vertraging.

De Christen Unie is niet honderd procent overtuigd dat dit het geval is, maar heeft besloten in te stemmen met de voorstellen. Wel zullen we dit proces de komende tijd nauwlettend blijven volgen.

Financiële positie van onze gemeente

De komende jaren lopen volgens de huidige prognoses de inkomsten en uitgaven wat uit de pas (EMU). Het streven is om dit weer in balans te brengen. Hoe dit precies plaats zal gaan vinden, is koffiedik kijken, zeker met mogelijke tegenvallers die zich in de toekomst voor zullen doen.

De ChristenUnie zal de komende jaren de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente nauwlettend in het oog houden. Met het oog op het genereren van extra inkomsten zien wij een positieve ontwikkeling in het aantrekken van een extra subsidieverwerver (in de lokale politiek 'subsidioloog' genoemd). We spreken de wens uit dat de bezetting bij de gemeente op orde is met een acceptabele werkdruk, vormgegeven door een vaste formatie met inhuur waar nodig.

Onze reactie op het nieuwe coalitieakkoord

Onze reactie hebben we uitgesproken in de Gemeenteraad en luidt als volgt.

Met alle respect voor het pad dat gevolgd is, ligt er nu een coalitieakkoord waarin veel mooie en goede plannen voor Capelle staan. Maar zijn we met elkaar bereid dat extra stukje verder te lopen met degenen die gevlucht zijn uit miserabele omstandigheden, om een stap extra te zetten om deze aarde te bewaren, ook als dat pijn doet en comfort kost? Onze jeugd vraagt het ons. Het is hun toekomst.

Laten we volop inzetten op het ondersteunen van krachtige gezinnen, waarin kinderen veilig opgroeien en waar aandacht is voor gezond leven en zorg om de ander en de wereld waarop we wonen. Bij krachtige gezinnen denken we ook aan pleegouders. We nemen met de wethouder contact op om de spanning die er is op dit terrein te bespreken en naar oplossingen te helpen zoeken.

Gast van de ChristenUnie

Bij de afgelopen raadsvergadering van 4 juli hadden we een speciale gast: Julia Zomer! Zij is lid van het kindercollege 2021/2022 en bekend in onze ChristenUnie-achterban. Samen met een vriendinnetje was ze aanwezig.

Beiden zijn getrakteerd op aardbeien met slagroom, een gevulde koek en het prachtige uitzicht over onze stad vanaf de hoogste verdieping van het gemeentehuis. Ook zijn ze deze avond meegenomen in het werk van raadslid. Ze hebben een gedeelte van de raadsvergadering gevolgd.

Wij hebben ervan genoten dat ze er waren! Leuk feitje: Julia is met het kindercollege bezig om een kookboek uit te brengen, dat zeer binnenkort in de winkels ligt!

 

Politieke (des)interesse

Hoewel we ons met Julia mogen verheugen in een jongere met politieke interesse, kunnen we uit de laatste verkiezingen wel concluderen dat die in het algemeen afgenomen lijkt te zijn: veel Capellenaren kozen ervoor om niet te kiezen. “Waarom zouden we stemmen, het helpt toch niet?”, lijkt de achterliggende gedachte.

Ook bij de ChristenUnie leeft de vraag: "Hoe zorgen we er met elkaar voor dat de Capelse politiek van ons allemaal is, in plaats van een select gezelschap op het gemeentehuis."

Wij kijken daarom graag samen met u terug naar onze campagne. Als u lid bent van de ChristenUnie in Capelle aan den IJssel, ontving u al een mail van het bestuur met een link naar de ledenenquête over de campagne. Maar ook u kunt ons helpen door de enquête vóór 31 augustus in te vullen: klik hier om de enquête te starten (als u dat nog niet gedaan hebt).

Afscheid van de wethouders en Peter Verweij

In Capelle verwelkomen we de nieuwe wethouders Faassen (Leefbaar), Geisler (PvdA) en Woudenberg (D66). Zij gaan samen met burgemeester Oskam en de aanblijvende wethouders Hartnagel, Wilson (beiden Leefbaar) en Westerdijk (VVD) het nieuwe college vormen. We namen afscheid van de wethouders Struivenberg en van Veen.

Binnen de fractie hebben we met Peter Verweij geconstateerd, dat het fractiewerk momenteel niet te combineren is met Peters drukke gezin. Wij danken Peter voor zijn inzet en interesse in het politieke werk. Wellicht zien we je over een tijdje weer terug bij de fractie, Peter!

Hartelijke groet uit de fractie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een andere bijdrage aan de fractie of partij leveren, dan horen wij graag van u via telefoon, e-mail (fractie@capelleaandenijssel.christenunie.nl) of sociale media.

  • Peter Eilander & Hilde Groenendijk
  • Jan Dijkema
  • Peter Heerens
  • Arjen van den Brink
  • Jan Visscher
  • Arjen Uitbeijerse