Nieuwsbrief fractie ChristenUnie Capelle aan den IJssel - juni 2022

Nieuwsbrief fractie ChristenUnie Capelle aan den IJssel - juni 2022

Beste leden

De zomervakantie nadert. Daardoor is het in de lokale politiek een drukke periode. De jaarstukken van 2021 worden besproken. De voorjaarsnota 2022 geeft ruimte aan de raad om te beoordelen of we de afgesproken dingen doen binnen de daartoe gestelde kaders.

Afgelopen week is ook de coalitie gevormd. Als fractie hebben we een plek in de oppositie gekregen. Het nieuwe college (Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA) zal naar verwachting op 5 juli a.s. worden geïnstalleerd.

In de regio, Nederland, Europa en in de wereld buitelen de crises over elkaar heen: stijgende prijzen aan de pomp, in de supermarkt en voor onze energie, een dreigende voedselcrisis, een toenemend aantal mensen die huis en haard ontvluchten voor oorlog, geweld en armoede, een geopolitieke aardverschuiving aan de randen van Europa en in Azië. Tegelijk is er een enorme schaarste op de arbeidsmarkt en een coronavirus dat weer terug is van niet weggeweest. Stuk voor stuk grote vraagstukken die om leiding, discussie en visie vragen.

Het dreigt ons allemaal wel eens te veel te worden. We mogen als ChristenUnie ons gelukkig prijzen met onze hemelse Vader die niet laat varen wat zijn hand begon. Dat mag rust geven en die wensen we ook u toe.

Raadsvergadering 7 juni

(v.l.n.r.: Peter Heerens, Jan Visscher, Arjen van den Brink)

In deze context was er dinsdag 7 juni jl. weer een raadsvergadering. Daarin werden onze burgerraadsleden Peter Heerens, Arjen van den Brink en Jan Visscher officieel benoemd en beëindigd. Ze kunnen nu aan de slag in hun commissies.

Peter zit in de Commissie Stadsontwikkeling en -beheer (SOB), Arjen in de Commissie Samenleving en Economie (SLE) en Jan neemt de Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM) voor zijn rekening.

Als fractie zijn we dankbaar dat we nu drie burgerraadsleden hebben. Samen met Hilde en Peter vormen we zo een sterke kernfractie. We gaan met veel energie en enthousiasme aan de slag – samen met onze ondersteuners Jan Dijkema, Peter Verweij en de bestuursleden.

Verder aan de orde waren onder meer:

  • de evaluatie van het “Denk & Doe mee!”-fonds;
  • de bespreking van twee verordeningen (inzake de raadscommissies en agendacommissie);
  • de motie van Capels Bewoners Belang (CBB) over erkenning, jaarlijkse herdenking van slavernij en viering van de afschaffing van de slavernij.

Om met dat laatste te beginnen: die motie is uiteindelijk niet ingediend. Na een bredere discussie komt die wellicht in deze of een andere vorm terug. De ChristenUnie zal uiteraard aan die discussie deelnemen, maar moet nog wel een standpunt bepalen.

De bijdragen van de ChristenUnie over de andere onderwerpen vindt u hieronder.

 

Denk & Doe mee!-fonds

We bespraken in de raad de evaluatie en het voorstel het fonds te verlengen tot eind 2023 en zo de nog niet benutte 1,5 miljoen te besteden aan maatschappelijke doeleinden.

Vanaf de start van het fonds in 2018 waren - en zijn - wij er geen voorstander van. De evaluatie heeft dat niet veranderd. Die legt bloot waar we eigenlijk altijd onze bedenkingen hebben gehad. Er is een groot verschil in de bijdragen: van €500 tot €300.000. Daarnaast blijkt maar een select gezelschap Capellenaren de weg tot het fonds te vinden.

Is een schoolplein nu echt iets voor dit Fonds? Of hebben wij het als gemeente tot taak élk schoolplein gewoon groen te maken!? Wel de nieuwbouw voor de scouting (en het is ze van harte gegund), maar voetbalverenigingen krijgen nul op rekest voor vervangende kleedkamers.

De ChristenUnie ziet het liefst een voorstel waarin de buurten meer vrijheid krijgen. Durven we het als raad aan dat de Capellenaar meer vrijheid krijgt in het nemen van beslissingen over en in hun eigen buurt?

De wethouder zegde toe, dat de komende periode gewerkt wordt aan een structureel voorstel (in basis hetzelfde idee als dit Fonds) in de gemeentelijke begroting. De raad stelt daarbij de kaders en de Capellenaren kunnen via, bijvoorbeeld de wijk, zelf de besteding toewijzen. Daarmee konden wij, zij het schoorvoetend, instemmen met een verlenging.

Stemverklaring bij Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH)

De ChristenUnie is akkoord met de zienswijze op de begroting die het college heeft voorgesteld. Wij zijn benieuwd hoe de portefeuillehouder de toezeggingen die hij deed in de commissie gaat verwerken in de begroting van de effecten van corona. Gaat hij mogelijk bezuinigen vanwege andere reizigersaantallen? We blijven dan ook zeker aangehaakt bij de denktank-MRDH.

Verordening raadscommissies

Dat is een verordening over de de gang van zaken van ons eigen werk. Het benoemen van burgerraadsleden valt daar ook onder.

De nieuwe Capelse partij BVNL wilde de mogelijkheid bieden om ook burgerraadsleden te benoemen die niet op de verkiezingslijst van de eigen gemeente hebben gestaan. We hebben als fractie niet meegestemd met de ingebrachte aanpassing. Het had ons de vorige raadsperiode best goed had kunnen helpen om de ontstane vacatures van burgerraadsleden in te vullen. Het was voor ons toen plezierig geweest als hier een afwijking mogelijk was geweest.

Wij respecteren het standpunt (en de basis van de democratie) dat in de verordening wordt verwoord, namelijk dat er een binding/commitment met een partij noodzakelijk wordt geacht. Wij stemden daarom in met de verordening, maar ook met de oproep een werkgroep in te stellen die gaat nadenken over de mogelijkheid om recht te doen aan het partij-commitment en tegelijkertijd in de tweede helft van een raadsperiode ruimte te bieden aan partijen om burgerraadsleden te benoemen die niet op een verkiezingslijst hebben gestaan.

Fractievergaderingen

Op donderdag 16 juni hebben we als fractie vergaderd om de commissieronde van deze week voor te bereiden. Met name hebben we stilgestaan bij de voorjaarsnota 2022. Ook zijn we bezig met de vaststelling van een nieuw fractiereglement.

Schuift u gerust eens aan bij een van onze avonden (op donderdagavond vanaf 19:30 uur, ongeveer eens in de twee weken); 30 juni is de volgende!

Voor details en vragen kunt u, zoals altijd, mailen met de fractie: fractie@capelleaandenijssel.christenunie.nl.

Introductieprogramma voor nieuwe raadsleden

Het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden ging ook door. Zo hebben we op woensdag 8 juni de sessie “Hoe lees ik een gemeentelijke jaarrekening” gevolgd. Op dinsdag 31 mei deden we een ronde door Capelle met stadsbeheer. We zijn door het Schollebos gelopen en kregen uitleg over onderhoud. BOA's vertelden over overlast .Een bus bracht ons naar de nog niet geopende rotondes van de Burgemeester van Dijklaan. We eindigden in het riool.

Dit was weer een goed voorbereid programma, waarin we als fractie veel opstaken over hoe en waaraan de gemeente Capelle aan den IJssel werkt.

Afscheid Michiel Grauss als wethouder in Rotterdam

Afgelopen zaterdag 18 juni nam Michiel Grauss afscheid als wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele zorg in Rotterdam. Als ChristenUnie-fractie en -bestuur in Capelle zijn we dankbaar voor wat Michiel (ons oude raadslid en fractie-voorzitter) mocht betekenen voor de burgers van Rotterdam. Namens de fractie en bestuur woonden Jan Dijkema, Jaco de Graaf en Hilde Groenendijk het afscheid bij.

 

Hartelijke groet uit de fractie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een andere bijdrage aan de fractie of partij leveren, dan horen wij graag van u via telefoon, e-mail (fractie@capelleaandenijssel.christenunie.nl) of sociale media.

  • Peter Eilander & Hilde Groenendijk
  • Jan Dijkema
  • Peter Heerens
  • Arjen van den Brink
  • Jan Visscher
  • Peter Verweij
  • Arjen Uitbeijerse